Không có dữ liệu

Tác Phẩm Xem Nhiều
Ba Quan - Mời Trầu - Dân Ca Hà Nam
35,622 lượt xem lời bài hát
Cây Trúc Xinh - Quan Họ Bắc Ninh
14,896 lượt xem lời bài hát
Mười Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh
13,770 lượt xem lời bài hát
Còn Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
12,300 lượt xem lời bài hát
Lý Cây Đa - Quan Họ Bắc Ninh
11,218 lượt xem lời bài hát
Người Ở Đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh
9,012 lượt xem lời bài hát
Tương Phùng - Tương Ngộ - Quan Họ Bắc Ninh
8,707 lượt xem lời bài hát
Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa - Chèo
8,385 lượt xem lời bài hát
Bèo Dạt Mây Trôi - Dân Ca Bắc Bộ
6,977 lượt xem lời bài hát
Vào Chùa - Quan Họ Bắc Ninh
6,607 lượt xem lời bài hát
Mời Nước - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh
6,127 lượt xem lời bài hát
Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Quan Họ Bắc Ninh
5,407 lượt xem lời bài hát
Đào Liễu - Chèo
4,742 lượt xem lời bài hát
Hoa Thơm Bướm Lượn - Quan Họ Bắc Ninh
4,390 lượt xem lời bài hát
Ngồi Tựa Song Đào - Quan Họ Bắc Ninh
3,691 lượt xem lời bài hát
Cô Đôi Thượng Ngàn - Dân Ca Bắc Bộ
3,127 lượt xem lời bài hát
Lý Giao Duyên - Quan Họ Bắc Ninh
1,785 lượt xem lời bài hát
Ước Gì - Chèo
1,598 lượt xem lời bài hát
Lý Con Sáo - Quan Họ Bắc Ninh
1,142 lượt xem lời bài hát